Child Neurology, Journal of Polish Society of Child Neurologists Neurologia Dziecięca - wersja polska CHILD NEUROLOGY - english version

Vol. 26/2017 Issue 52
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki

Journal Info

CHILD NEUROLOGY

Journal of the Polish Society of Child Neurologists

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Semiannual

EVALUATION
Polish Ministry of Science and Higher Education: 11
Index Copernicus: 80,00

Ocena wpływu metody Biofeedback na obraz EEG oraz funkcje poznawcze u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym


The Effect of Biofeedback on the EEG Recording and Cognitive Functions in Infantile Cerebral Palsy Children
Klinika Neurologii i Rehabilitacji Dziecięcej Akademii Medycznej w Białymstoku
Kierownik Kliniki: prof. dr hab. W. Sobaniec


Neurol Dziec 2005; 14, 28: 25-32
Full text PDF Ocena wpływu metody Biofeedback
na obraz EEG oraz funkcje poznawcze
u dzieci z mózgowym porażSTRESZCZENIE

Wstęp. Biofeedback EEG jest metodą neurorehabilitacji, mającą zastosowanie m.in. u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym. Łączy ona w sobie elementy psycho- i neurofizjoterapii. Przy użyciu dwóch zestawów komputerowych współpracujących ze sobą jest obrazowana i modulowana czynność bioelektryczna mózgu. Wykorzystuje się tutaj sprzężenie zwrotne między stanem psychicznym pacjenta a czynnością neurofizjologiczną mózgu. Osoba poddawana terapii, spełniając ustalone kryteria ćwiczeń gry – ma wpływ na własny obraz EEG. Biofeedback jest zatem techniką świadomego kontrolowania i łączenia funkcji fizjologicznych i psychicznych – zależnie od celu terapii. Cel pracy. Celem pracy była ocena wpływu metody Biofeedback EEG na parametry neurofizjologiczne mózgu w zapisie EEG w trakcie terapii Biofeedback – fale beta, SMR i theta, wpływu na jakościowy i ilościowy zapis EEG oraz analiza wpływu powyższej metody na funkcje poznawcze, m.in. pamięć, koncentrację uwagi i funkcje językowe. Materiały i metody. Badaniem objęta została grupa 10 dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym. W badaniu ocenie poddano parametry neurofizjologiczne w zapisie EEG w trakcie terapii Biofeedback, zapis jakościowy oraz ilościowy EEG; wykonano również badania psychologiczne (testy) i przeprowadzono ankiety z rodzicami, oceniające funkcje psychiczne pacjentów. Wyniki. Po przeprowadzeniu badań otrzymano poprawę w zakresie ilościowego zapisu EEG, parametrów neurofizjologicznych EEG w trakcie terapii Biofeedback oraz w zakresie funkcji poznawczych. Zapis jakościowy EEG nie uległ zmianie. Podsumowanie. Na podstawie uzyskanych wyników można stwierdzić, iż metoda Biofeedback EEG wpływa korzystnie na stan kliniczny, funkcje poznawcze oraz zapis EEG pacjentów z mózgowym porażeniem dziecięcym.

Słowa kluczowe: Biofeedback EEG, neurorehabilitacja, mózgowe porażenie dziecięce.


ABSTRACT

Introduction. EEG Biofeedback, a neurorehabilitation method, for the treatment of neurological disorders, including infantile cerebral palsy. The method combines elements of psycho- and neurophysiotherapy. Using two computer sets that cooperate with each other, bioelectric brain functioning pattern is displayed and modulated. The method utilizes the feedback between the psychological state of the patient and neurophysiologic functioning of the brain. Patients who undergo the therapy can influence their own EEG recording, provided they fulfil the established criteria of training. Biofeedback is thus a technique of conscious monitoring, combining physiological and psychological functions – depending on the therapeutic goal. Objective. The study was to assess the effect of EEG Biofeedback on neurophysiologic parameters in Biofeedback recording – beta, SMR, theta waves. Qualitative and quantitative recordings of EEG were analysed in the study. Another goal of the research was to assess the effect of EEG Biofeedback on the cognitive functions like memory, attention and linguistic functions. Material and methods. The study involved a group of 10 children with infantile cerebral palsy. The clinical condition of the patients was assessed based on neurophysiologic parameters in EEG Biofeedback recording, EEG and QEEG recording. Psychological tests were also performed to assess cognitive functions. Moreover, parents’ opinions on the differences in child’s functioning before and after EEG Biofeedback trainings were collected in the form of a questionnaire. Results. The EEG Biofeedback recording and QEEG showed improvement in the most of parameters in the majority of patients. Improvements were obtained in most of cognitive functions. In 10/10 patients the qualitative EEG recording after Biofeedback trainings was unchanged. Conclusions. It can be stated, based on the current results, that the application of EEG Biofeedback produces desirable effects on clinical status, cognitive functions and the EEG pattern in children with infantile cerebral palsy.

Key words: EEG Biofeedback, neurorehabilitation, infantile cerebral palsy


Powrót
Most downloaded
Funkcjonalne systemy klasyfikacyjne w mózgowym porażeniu dziecięcym – Communication Function Classification System
Neurol Dziec 2014; 23, 46: 35-38
Nowe leki przeciwpadaczkowe w terapii padaczki u dzieci – czy spełniły pokładane w nich oczekiwania?
Neurol Dziec 2014; 23, 46: 11-19
Aktualne podejście do rehabilitacji dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym
Neurol Dziec 2009; 18, 35: 53-60


Article tools
Export Citation
Format:

Scholar Google
Articles by:Sobaniec W
Articles by:Bobrowski R
Articles by:Otapowicz D
Articles by:Kułak W
Articles by:Sobaniec S

PubMed
Articles by:Sobaniec W
Articles by:Bobrowski R
Articles by:Otapowicz D
Articles by:Kułak W
Articles by:Sobaniec S

Copyright © 2007 by Polish Society of Child Neurologists, PTND - Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych