Child Neurology, Journal of Polish Society of Child Neurologists Neurologia Dziecięca - wersja polska CHILD NEUROLOGY - english version

Vol. 26/2017 Nr 53
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki

Informacje o Pismie

NEUROLOGIA DZIECIĘCA

Pismo Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Półrocznik

RANKING
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 11
Index Copernicus: 80,00

Choroby afektywne i zaburzenia lękowe u dzieci i młodzieży chorujących na padaczkę


Affective and anxiety disorders in children and adolescents with epilepsy
Klinika Neurologii Rozwojowej, Katedra Neurologii, Gdański Uniwersytet Medyczny

DOI: 10.20966/chn.2016.51.387
Neurol Dziec 2016; 25, 51: 9-16
Pełen tekst artykułu PDF Choroby afektywne i zaburzenia lękowe u dzieci i młodzieży chorujących
na padaczkęSTRESZCZENIE

Dzieci chorujące na padaczkę częściej od swoich rówieśników borykają się z chorobami afektywnymi. Rozpowszechnienie tego zjawiska nie jest do końca znane, głównie ze względu na trudności metodologiczne związane z prowadzeniem badań i porównywaniem ich wyników. Wczesne rozpoznanie i leczenie zaburzeń psychicznych współtowarzyszących padaczce zmniejsza negatywny wpływ na jakość życia. Zaburzenia afektywne i lękowe u dzieci często współwystępują z padaczką, ale ich częstość oraz czynniki ryzyka są trudne do określenia. Opublikowane dane często są sprzeczne, głównie z powodu różnych metod badawczych i nakładających się na obraz kliniczny różnych patomechanizmów powstania określonych zaburzeń. Każde dziecko z padaczką powinno zostać objęte opieką wielodyscyplinarnego zespołu złożonego z neurologa, psychologa, psychiatry i pracownika socjalnego. Taka opieka pozwoli na szybszą diagnozę zaburzeń, które mogą towarzyszyć padaczce.

Słowa kluczowe: padaczka, dzieci, młodzież, choroby afektywne, depresja, lęk


ABSTRACT

Children with epilepsy struggle with affective disorders more often than their peers. The epidemiology of such co-occurrence is not fully known due to methodological difficulties of collecting and comparing the data. However, it is clear that early diagnosis and treatment of the mental comorbidities in epilepsy improves the quality of life. Affective disorders and anxiety disorders in children frequently co-occur with epilepsy and at this point it is not possible to unequivocally determine their incidence, risk factors or to describe their clinical picture. The data published on this subject is often contradictory due to the challenges of study design and overlapping multi-factorial pathomechanisms. Every child with epilepsy should be under the care of a multidisciplinary team consisting of a neurologist, psychologist, psychiatrist and a social worker. This approach allows faster diagnosis of mental disorders co-occurring with epilepsy.

Key words: epilepsy, children, adolescence, affective disorders, depression, anxiety


Powrót
Najczęsciej pobierane
Funkcjonalne systemy klasyfikacyjne w mózgowym porażeniu dziecięcym – Communication Function Classification System
Neurol Dziec 2014; 23, 46: 35-38
Nowe leki przeciwpadaczkowe w terapii padaczki u dzieci – czy spełniły pokładane w nich oczekiwania?
Neurol Dziec 2014; 23, 46: 11-19
Aktualne podejście do rehabilitacji dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym
Neurol Dziec 2009; 18, 35: 53-60


Narzędzia artykułu
Manager cytowań
Format:

Scholar Google
Artykuły aut.:Sieracka J
Artykuły aut.:Mazurkiewicz-Bełdzińska M

PubMed
Artykuły aut.:Sieracka J
Artykuły aut.:Mazurkiewicz-Bełdzińska M

Copyright © 2007 by Polish Society of Child Neurologists, PTND - Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych