Child Neurology, Journal of Polish Society of Child Neurologists Neurologia Dziecięca - wersja polska CHILD NEUROLOGY - english version

Vol. 26/2017 Issue 52
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki

Journal Info

CHILD NEUROLOGY

Journal of the Polish Society of Child Neurologists

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Semiannual

EVALUATION
Polish Ministry of Science and Higher Education: 11
Index Copernicus: 80,00

Stwardnienie rozsiane u dzieci: objawy kliniczne, diagnostyka, różnicowanie i leczenie


Multiple sclerosis in in children: clinical symptoms diagnosis, differential diagnostics and treatment
Specjalistyczny Gabinet Neurologii Dziecięcej, Wrocław

Neurol Dziec 2010; 19, 37: 75-82
Full text PDF Stwardnienie rozsiane u dzieci: objawy kliniczne, diagnostyka, różnicowanie i leczenieSTRESZCZENIE

Stwardnienie rozsiane (SM) u dzieci jest w ostatnich latach coraz lepiej poznane w aspekcie epidemiologii i objawów klinicznych. Kliniczna manifestacja SM u dzieci jest różnorodna. Początek jednoobjawowy (CIS), powyżej 10 roku życia, występuje w 53% przypadków i u 52% tej grupy dotyczy zapalenia nerwu wzrokowego. U większości dzieci występuje postać z rzutami i remisjami SM (RRSM, Relapsing-Remitting SM). Rozpoznanie SM u dzieci nastręcza szereg problemów, ponieważ niektóre zespoły chorobowe mogą mieć podobną albo taką samą symptomatologię. Badaniem z wyboru potwierdzającym rozpoznanie jest rezonans magnetyczny (MR). Jego interpretacja powinna być dokonana w oparciu o powszechnie przyjęte kryteria McDonalda. Diagnostyka różnicowa obejmuje liczne schorzenia, takie jak: ostre rozsiane zapalenie mózgu i rdzenia (ADEM), choroby naczyniowe mózgu (udar niedokrwienny), neuroboreliozę, encefalopatie mitochondrialne, leukodystrofie i inne. Rokowanie długoterminowe niekorzystne. Po 20 latach stopień inwalidztwa w skali EDSS wynosi 4 pkt. Choroba ma także niekorzystny wpływ na funkcje poznawcze, zwłaszcza w przypadkach o bardzo wczesnym początku. Leczenie immunomodulacyjne stosowane u dorosłych jest dobrze tolerowane u dzieci i wymaga monitorowania funkcji wątroby i parametrów hematologicznych.

Słowa kluczowe: stwardnienie rozsiane u dzieci, objawy kliniczne, leczenie


ABSTRACT

Recently multiple sclerosis (SM) in children has been increasingly better recognized with regard to epidemiology and clinical symptoms. The clinical manifestations of SM in children are diverse. One-symptom onset (CIS, Clinically Isolated Syndrom) in children takes place in 53% of over the age of 10 and very often involves inflammation of the optic nerve in more than 52% of patients. Most children with SM have a relapsing-remitting (RRSM) form of the disease. Diagnosing SM in children presents many problems because some of the disease units may have similar symptoms or they may be hard to distinguish. Test which confirms diagnosis of SM is magnetic resonance. Its interpretation should be made on the basis of the commonly adopted McDonald’s criteria. The differential diagnostics covers numerous diseases, such as acute multiple brain and spine inflammation, vascular-cerebral diseases, neuroborreliosis, mitochondrial encephalopathies, leukodystrophies and others. The long-term prognosis in children is unfavourable. The level of disability is already 4 points on the EDSS (Expanded Disability Status Scale) after 20 years. The disease also has a negative impact on cognitive functions. Immunomodulatory therapies approved for use in adults with SM are well tolerated in children, although monitoring of liver function is of a particular importance.

Key words: multiple sclerosis in children, clinical manifestations, treatment


Powrót
Most downloaded
Funkcjonalne systemy klasyfikacyjne w mózgowym porażeniu dziecięcym – Communication Function Classification System
Neurol Dziec 2014; 23, 46: 35-38
Nowe leki przeciwpadaczkowe w terapii padaczki u dzieci – czy spełniły pokładane w nich oczekiwania?
Neurol Dziec 2014; 23, 46: 11-19
Aktualne podejście do rehabilitacji dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym
Neurol Dziec 2009; 18, 35: 53-60


Article tools
Export Citation
Format:

Scholar Google
Articles by:Wilczek A

PubMed
Articles by:Wilczek A

Copyright © 2007 by Polish Society of Child Neurologists, PTND - Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych