Child Neurology, Journal of Polish Society of Child Neurologists Neurologia Dziecięca - wersja polska CHILD NEUROLOGY - english version

Vol. 25/2016 Nr 51
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki

Informacje o Pismie

NEUROLOGIA DZIECIĘCA

Pismo Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Półrocznik

RANKING
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 11
Index Copernicus: 80,00NEUROLOGIA DZIECIĘCA


INSTRUKCJA DLA AUTORÓW

"Neurologia Dziecięca" jest pismem medycznym, które publikuje prace z zakresu neurologii dzieci i młodzieży oraz nauk podstawowych neurologii wieku rozwojowego. Drukowane s± także prace z zakresu neurochirurgii, psychiatrii oraz rehabilitacji ruchowej i psychologiczno-pedagogicznej. Dopuszczalne s± również prace z innych dziedzin medycyny, o ile podejmuj± problematykę ważn± z punktu widzenia neurologii wieku rozwojowego.
Pismo przyjmuje do druku prace oryginalne, pogl±dowe, kazuistyczne oraz krótkie doniesienia kliniczne w języku angielskim (preferowany) i polskim. W uzasadnionych przypadkach Redakcja udzieli Autorom pomocy w tłumaczeniu prac na język angielski. Odrębne działy stanowi± listy do Redakcji, streszczenia prac obcych, bibliografia polskiego pi¶miennictwa w zakresie neurologii dziecięcej, recenzje, informacje o działalno¶ci Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych oraz jego oddziałów regionalnych, jak również sprawozdania ze zjazdów i konferencji naukowych.
Listy do Redakcji powinny korespondować merytorycznie z wcze¶niej publikowanymi materiałami.
Prace należy zgłaszać wył±cznie drog± elektroniczn± poprzez "Panel Redakcyjny", znajduj±cy się na stronie internetowej "Neurologii Dziecięcej" (www.child-neurology.eu) lub na adres mailowy: neurdziecump.edu.pl. Na ten adres należy również kierować wszelkie zapytania. Postęp procedury redakcyjnej Autorzy mog± sprawdzać w "Panelu Redakcyjnym".

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA PRACY:

Objęto¶ć prac oryginalnych i pogl±dowych nie powinna być większa niż 20 stron tzw. znormalizowanego maszynopisu (1 strona 30-32 wiersze, margines 2,5 cm) wł±czaj±c tabele, ryciny, pi¶miennictwo i materiały uzupełniaj±ce. Tekst niesformatowany. Tekst pracy powinien być napisany w formacie Microsoft Word z rozszerzeniem *.doc. Objęto¶ć opisu przypadku nie powinna być większa niż 8 stron, listy do redakcji, sprawozdania i recenzje nie powinny przekraczać 3 stron. W uzasadnionych przypadkach Redakcja zastrzega sobie prawo drukowania prac dłuższych.

Strona tytułowa - pierwsza strona - powinna zawierać w kolejno¶ci zależnej od języka publikacji:
 • tytuł w języku polskim (max. 120 znaków),
 • tytuł w języku angielskim (max. 120 znaków),
 • pełne imiona i nazwiska autorów,
 • nazwy i adresy zakładów, w których pracuj± autorzy,
 • nagłówek (Running head do 60 znaków),
 • adres pierwszego autora, w tym koniecznie aktualny adres e-mail.
Wszystkie prace, bez względu na ich charakter, musz± zawierać streszczenia na drugiej (w j. polskim) i trzeciej stronie pracy (w j. angielskim):
 • streszczenia od 200 do 250 słów w języku polskim i angielskim,
 • streszczenia polskie i angielskie powinny być pisane w sposób strukturalny, tj. zgodny z konstrukcj± artykułu, tj. skrótowo przedstawiać cel, materiał i metody, wyniki, wnioski,
 • przy krótkich doniesieniach streszczenie nie może przekraczać 100 słów,
 • słowa kluczowe (polskie i angielskie) - max 4-8 słów powinny być zgodne z Index Medicus (Medical Subject Heading),
 • prace w języku angielskim pisane przez autorów krajowych musz± zawierać tytuł, streszczenie oraz słowa kluczowe w języku polskim.
Uwaga: O kolejno¶ci zamieszczania tytułów, streszczeń oraz słów kluczowych decyduje język, w jakim publikowany jest artykuł. Je¶li jest to np. język angielski, wówczas posiada on pierwszeństwo.
Strona czwarta i kolejne pracy oryginalnej powinny zawierać tekst pracy w następuj±cej kolejno¶ci:

Wstęp i cel pracy: Wstęp powinien być możliwie krótki, wprowadzaj±cy czytelnika w kontekst przedstawianej pracy; w tek¶cie powinno znaleĽć się jednoznaczne okre¶lenie postawionej hipotezy badawczej i celu pracy.

Materiał i metody: Opis badanej grupy lub materiału powinien być szczegółowy i zawierać wszelkie informacje konieczne do oceny wiarygodno¶ci uzyskanych wyników i/lub umożliwić ewentualne powtórzenie eksperymentu badawczego przez inne osoby; czę¶ć po¶więcona analizie statystycznej powinna zawierać informacje na temat zastosowanych testów statystycznych i programów statystycznych.

Wyniki: Należy ograniczyć się do wyników bezpo¶rednio zwi±zanych z tematem pracy; wskazane jest uzupełnienie tekstu tabelami i/lub rycinami.

Omówienie/Dyskusja: Należy porównać własne ustalenia badawcze z dotychczasowymi, opublikowanymi w pi¶miennictwie naukowym.

Wnioski: Powinny być zwięzłe, wynikać wył±cznie z przedstawionych wcze¶niej wyników i odpowiadać na sformułowany we wstępie cel pracy.

Autorzy opisów przypadków s± zobowi±zani do zachowania tajemnicy personaliów opisywanych pacjentów. W przypadku fotografii Redakcja stosuje maskowanie twarzy, a je¶li ze względów merytorycznych nie jest to wskazane, autor powinien uzyskać pisemn± zgodę pacjenta na publikację jego wizerunku. Po zapoznaniu się z tre¶ci± pracy i/lub po sugestii recenzenta redakcja może zwrócić się do autorów z pro¶b± o dostarczenie zgody na badania, wydanej przez odpowiedni± Komisję Bioetyczn±.

Pi¶miennictwo:
 • układamy w porz±dku cytowań, z uwzględnieniem wył±cznie prac, na które autor powołuje się w tek¶cie,
 • na autorach pracy ci±ży obowi±zek sprawdzenia dokładno¶ci cytowań,
 • należy unikać cytowania prac pogl±dowych i streszczeń zjazdowych, o ile nie s± jedyn± form± doniesienia na dany temat,
 • odniesienia do pi¶miennictwa w tek¶cie ujmujemy w nawiasy kwadratowe ze spacj± między przecinkiem a kolejnym numerem, np. [3, 4, 8-10]; cytuj±c następuj±ce po sobie kolejne prace np. 8, 9, 10 stosujemy zapis 8-10 rozdzielony bez spacji dywizem (tzw. krótki ł±cznik),
 • należy stosować skróty nazw czasopism według Index Medicus,
 • każd± publikację należy pisać od nowego wiersza, powinna ona zawierać nazwisko autora, pierwsze litery imion, tytuł pracy, skrót tytułu czasopisma (według Index Medicus), rok, tom i zakres stron,
 • je¶li liczba autorów przekracza trzy, podajemy nazwiska oraz inicjały imienia pierwszych trzech autorów, dodaj±c et al.,
 • do pozycji ksi±żkowych należy podać nazwisko autora(ów), pierwsze litery imion, tytuł ksi±żki, wydawcę, miejsce i rok wydania,
 • prosimy o przestrzeganie układu danych bibliograficznych, spacji i interpunkcji wg podanych przykładowo wzorów:
Artykuły:
[1] Ammache Z., Afifi A.K., Brown C.K., et al.: Childhood Guillain-Barre syndrome: clinical and electrophysiologic features predictive of outcome. J Child Neurol 2001; 16: 477-478.

Ksi±żki/podręczniki:
[2] Bidziński J.: Guzy układu nerwowego. [w:] Neurologia kliniczna. Wald I., Członkowska A. [red.], PZWL, Warszawa 1987.
[3] Corballis S.B., Beale J.L.: The Psychology of Left and Right. Wiley and Sons, New York 1976.

¬ródła elektroniczne:
Dalhaug A., Pawinski A., Norum J., et al.: An uncommon presentation and course of metastatic malignant melanoma: case report. Journal of Medical Case Reports 2007, 1:151, [14 screen pages] Address: http://www.jmedicalcasereports.com/content/1/1/151

Tabele oznaczamy cyframi rzymskimi wg kolejno¶ci pojawiania się w pracy, każda powinna znajdować się na oddzielnej stronie. W tek¶cie należy wskazać miejsce umieszczenia tabel oraz odniesienia do nich, np. (tab. I). Tytuł i nagłówki tabeli powinny być napisane w języku polskim i angielskim. Informacje zawarte w tabelach nie powinny być powtarzane w tek¶cie. Obja¶nienia do tabeli, np. rozwinięcia skrótów, podaje się w stopkach pod tabel±, oznaczaj±c je w kolejno¶ci: "*", "**", "***" etc.

Ryciny, zdjęcia, fotografie, skany itp. oznaczamy cyframi arabskimi wg kolejno¶ci pojawiania się w pracy; powinny się one znajdować na oddzielnej stronie, a w wersji elektronicznej prosimy umie¶cić je w oddzielnych plikach. Ryciny obok podpisów polskich musz± posiadać również podpisy angielskie. W tek¶cie pracy należy umie¶cić odniesienia do rycin np. (ryc.1). Do rycin przygotowanych komputerowo, np. wykresów, diagramów itp., zalecamy doł±czyć oryginalne pliki z programów, w których zostały wykonane. Ryciny powinny być zapisane w jednym z wymienionych formatów: .jpg, .bmp lub .tif. Fotografie przesyłane do redakcji w formie elektronicznej powinny posiadać rozdzielczo¶ć 300 dpi oraz rozszerzenia *.tif lub *.jpg. Prosimy nie osadzać rysunków i fotografii w tek¶cie prac. Tytuł i legenda powinny być napisane w językach polskim i angielskim. Ryciny i fotografie s± umieszczane w artykule w takiej postaci, w jakiej zostały dostarczone; prosimy o ich staranne wykonanie. Należy zaznaczyć ich usytuowanie w tek¶cie pracy. Jeżeli rycina (fotografia) była już publikowana, to należy podać jej Ľródło, a także uzyskać pisemn± zgodę od wła¶ciciela praw autorskich na jej ponown± publikację. Na odwrocie każdej ryciny dostarczonej w formie tradycyjnej (np. zdjęcie, klisza, papier) należy (najlepiej ołówkiem) podać nazwisko autora, pierwsze wyrazy tytułu pracy oraz zaznaczyć górę ilustracji (strzałk±).

Skróty należy zawsze obja¶nić przy pierwszym wyst±pieniu terminu skracanego w tek¶cie (dotyczy to również streszczenia). Poza wyj±tkowymi sytuacjami nie należy używać skrótów w tytule pracy.

W szczególnych przypadkach, Redakcja może zaż±dać od Autora dostarczenia materiału ilustracyjnego odpowiedniej jako¶ci na płytach CD/DVD lub poprzez serwer ftp Wydawcy.

W li¶cie przewodnim doł±czonym do pracy powinno znaleĽć się o¶wiadczenie pierwszego autora w imieniu pozostałych, że:
 • praca nie była dotychczas publikowana (z wyj±tkiem streszczeń materiałów zjazdowych),
 • nie została skierowana do druku w innym czasopi¶mie,
 • wszyscy wymienieni jako autorzy pracy przeczytali j± i zaakceptowali skierowanie jej do druku,
 • należy doł±czyć zgodę kierownika instytucji, w której praca powstała, na jej skierowanie do druku.
Streszczenia prac obcych/Co nowego w neurologii dziecięcej?:
Nie powinny przekraczać 2 stron tzw. znormalizowanego maszynopisu. Podajemy pierwsze litery imion i nazwiska autorów, tytuł pracy w języku polskim (i obcym), tytuł czasopisma - oryginalny, rok, tom, numer oraz strony od-do. Recenzja ksi±żki nie powinna przekraczać 3 stron tzw. znormalizowanego maszynopisu; należy podać imię i nazwisko autora(ów), tytuł, wydawcę, rok wydania, liczbę stron.

Klauzule etyczne

Klauzula Guest Authorship i Ghostwriting

Redakcja "Neurologii Dziecięcej" stosuje się do ¶wiatowych zasad rzetelno¶ci i uczciwo¶ci naukowej, co oznacza, że każdy przypadek nieujawnienia rzeczywistych autorów lub znacz±cych współautorów będzie podawany do wiadomo¶ci publicznej na stronach internetowych czasopisma.
Podobnie, stosuj±c się do powyższych zasad, zaznaczmy, iż każdy przypadek dopisania do listy autorów, osób których udział w powstaniu pracy był żaden lub znikomy będzie podawany do publicznej wiadomo¶ci na stronach internetowych czasopisma. Znikomy udział to np. tylko udostępnienie wyników badań diagnostycznych, ich opisów, konsultacje wyników itp. Redakcja zastrzega sobie prawo do ż±dania pisemnego o¶wiadczenia pierwszego autora co do rzeczywistego, okre¶lonego w % wkładu poszczególnych autorów w tekst publikacji.

Przejrzysto¶ć finansowa

Redakcja "Neurologii Dziecięcej" stosuje się do ¶wiatowych zasad rzetelno¶ci i uczciwo¶ci naukowej, co oznacza że je¶li praca była w czę¶ci lub cało¶ci finansowana ze Ľródeł zewnętrznych i autor jest zobowi±zany do złożenia stosownego o¶wiadczenia, zawieraj±cego wykaz podmiotów finansuj±cych wraz z deklaracj± o barku zależno¶ci finansowej i wywieraniu b±dĽ próbach wywierania wpływu na wynik badań.


Wszystkie prace s± oceniane przez niezależnych recenzentów z zachowaniem wzajemnej anonimowo¶ci autorów pracy i recenzentów. Redakcja zastrzega sobie prawo poprawienia usterek stylistycznych i mianownictwa oraz dokonywania koniecznych skrótów bez uzgodnienia z autorem.

Redakcja zastrzega sobie również prawo do odrzucenia pracy bez zasięgania opinii recenzentów, jeżeli w opinii zespołu redakcyjnego warto¶ć merytoryczna lub forma pracy nie spełniaj± minimalnych wymagań lub, jeżeli temat pracy nie odpowiada profilowi czasopisma.

Każda osoba wymieniona jako autor pracy ponosi odpowiedzialno¶ć za rzetelno¶ć i kompletno¶ć danych przedstawionych w publikacji. Jeżeli praca ma więcej niż czterech autorów, należy wkład każdego z nich w powstanie pracy opisać w li¶cie przewodnim.

Układ prac przedstawiaj±cych wyniki badań klinicznych dotycz±cych leków i procedur medycznych powinien spełniać zalecenia opublikowane uprzednio przez grupę CONSORT (Moher D. i wsp. Ann Intern Med 2001,134: 657-662). Od autorów pracy oczekuje się wówczas wyczerpuj±cego opisu sposobów finansowania badania i roli sponsora w planowaniu, realizacji i analizie wyników oraz o wpływie instytucji finansuj±cej na tre¶ć artykułu.

Metaanalizy obserwacyjnych badań epidemiologicznych należy przygotowywać na podstawie zaleceń grupy MOOSE (Stroup D.F. i wsp. JAMA 2000; 283: 2008-2012). Zalecenia grupy QUOROM powinny być wykorzystane przy przygotowaniu metaanalizy badań z randomizacj± (Moher D. i wsp. Lancet 1999; 354: 1896-1900). Wskazówki dotycz±ce przygotowania prac na temat dokładno¶ci testów diagnostycznych zawarto w standardzie STARD (Bossuyt P.M. i wsp. Clin Chem 2003; 49: 7-18).

Przyjęcie pracy do druku oznacza przejęcie praw autorskich przez Redakcję.

W razie niezakwalifikowania pracy do druku Redakcja nie zwraca autorowi nadesłanych materiałów.

Autorzy zobowi±zani s± do wykonania korekty autorskiej w ci±gu 1 tygodnia od daty otrzymania tzw. szczotki drukarskiej.

Wła¶ciciel pisma, czyli Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych, nabywa na zasadzie wył±czno¶ci prawa autorskie do wydrukowanych prac. Bez zgody Wydawcy dopuszcza się drukowanie streszczeń.


Adres Redakcji:
Katedra i Klinika Neurologii Wieku Rozwojowego Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań. Tel. +48 61 869 12 55, fax +48 61 869 15 53. Preferowany jest kontakt poczt± elektroniczn±: neurdziecump.edu.pl


Najczęsciej pobierane
Funkcjonalne systemy klasyfikacyjne w mózgowym porażeniu dziecięcym – Communication Function Classification System
Neurol Dziec 2014; 23, 46: 35-38
Nowe leki przeciwpadaczkowe w terapii padaczki u dzieci – czy spełniły pokładane w nich oczekiwania?
Neurol Dziec 2014; 23, 46: 11-19
Aktualne podejście do rehabilitacji dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym
Neurol Dziec 2009; 18, 35: 53-60

Copyright © 2007 by Polish Society of Child Neurologists, PTND - Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych